Finally, the encounter!
Next strip on Monday, guys.
Enjoy.